Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicy

Här kan du läsa mer om Alfa Tandvårdskliniken dataskyddspolicy. Vi använder cookies, web beacons och liknande tekniker för att förbättra upplevelsen för våra användare och patienter.

Alfa Tandvårdskliniken värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att anlita Alfa Tanvårdskliniken, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är av vikt för oss att du förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Din integritet är vår högsta prioritet.

Varför samlar vi in personuppgifter och vilken rättslig grund har vi för att samla in personuppgifter?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna säkerställa en trygg och säker tandvård av högsta kvalitet. Därför registrerar vi personuppgifter om dig varje gång du kontaktar oss. Vår verksamhet styrs även av bl a Patientdatalagen (”PDL”), vilken kräver att vi registrerar dina personuppgifter eftersom vi är skyldiga att föra en patientjournal för alla våra patienter. Inom Alfa Tandvårdskliniken arbetar vi med att ständigt förbättra verksamheten och våra erbjudanden. Därför används även dina personuppgifter i syfte att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med PDL och Dataskyddsförordningen (”GDPR”).

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du använder vår webbsida, när du väljer att kontakta oss via t ex kontaktformulär, när du kontaktar oss via telefon, mail, på plats på någon av våra kliniker, eller någon annan av våra tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

– Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, e-postadress, telefonnummer, etc.

– Hälsoinformation – anledning till att du tar kontakt med oss

– Information vi samlar in om dig:  När du använder våra tjänster (såsom när du använder våra websidor, skickar oss information via kontaktformulär, etc.) eller på plats på vår klinik kan vi samla in följande information:

Information om hur du interagerar med Alfa Tandvårdskliniken – hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.

– Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

– Geografisk information – din geografiska placering

– Journalinformation och dokumentation vid behandling på någon av våra kliniker Vi är skyldiga enligt lag att föra en patientjournal för alla våra patienter. Därför har vi rätt att registrera dina personuppgifter i vår patientjournal även om du inte givit ditt medkännande. En patientjournal ska alltid innehålla följande personuppgifter: Uppgifter om allmänhälsan, bakgrund till vården, diagnoser, anledning till mera betydande åtgärder, uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder.

Vad gör vi med din information?

Dina personuppgifter behövs för att kunna erbjuda trygg och säker tandvård av högsta kvalitet samt för att följa upp, utveckla och förbättra vår verksamhet.

Dessutom måste vi rapportera en del av dina personuppgifter till Myndigheter, t ex Försäkringskassan, och nationella hälsodataregister. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 • Syfte med behandlingen
 • Laglig grund för behandlingen
 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter
 • Utföra våra åtaganden gentemot dig
 • För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.
 • Utföra våra åtaganden gentemot dig
 • För kundanalys, administrera Alfa Tanvårdsklinikens tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål.
 • Utföra våra åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen samt följa tillämplig lagstiftning,
 • För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
 • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
 • Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen
 • För att följa tillämplig lagstiftning, såsom journaldokumentation, spårbarhet av använda material och komponenter eller liknande
 • För att kommunicera med dig, skicka kallelser och påminnelser om ditt nästa besök eller för att utföra kvali- tetsuppföljningar gällande dina besök hos oss, via elektroniska kommunikations- kanaler och via telefon. Vi kommunicerar aldrig via öppna kommunikationsmedel, såsom mail, med våra patienter gällande något som kan avslöja deras hälsotillstånd.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden klassificeras enligt GDPR som ”känsliga personuppgifter”. Således är kraven och konsekvenser om missbruk av dessa känsliga personuppgifter högre. Inom tandvården råder sträng sekretess för behandling av dessa typer av uppgifter. Vi kommer därför inte att lämna ut dina känsliga personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lagar och föreskrifter eller om vi erhåller ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

– Leverantörer och underleverantörer.

Alfa Tandvårdskliniken kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn. Detta kan t ex vara leverantör av dental tandteknik, leverantör av elektroniskt patientjournalsystem etc. Leverantörer får inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än vad som krävs för att uppfylla sitt avtal gentemot oss och vårt åtagande gentemot dig.

– Myndigheter eller liknande.

Alfa Tandvårdskliniken kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter, såsom Försäkringskassan, eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för att få ersättning för utförda behandlingar genom Försäkringskassan.

– Avyttring.

Alfa Tandvårdskliniken kan komma att dela din information till tredje part: För det fall att Abcare Tandvård AB säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.

– Om Abcare Tandvård ABs tillgångar förvärvas av en tredje part, kan
personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. När det avser din journal, har du rätt att få utdrag av denna inom skälig tid efter s.k. menprövning.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett
  information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (”IVO”) på www.ivo.se. Vid beslut av IVO raderas din data av Alfa Tandvårdskliniken. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
 • Invända mot behandling av uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. När personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning kan du ha rätt att invända mot att personuppgifter behandlas. Du måste då specificera vilka typer av uppgifter som du invänder mot.
 • Återkalla ditt samtycke. Om du återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter får ytterligare uppgifter inte behandlas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Detta gör du genom att kontakta oss.
 • Delning av uppgifter i din patientjournal med andra vårdgivare. I förekommande fall kan det finnas behov att skicka remisser. Om så är fallet behövs ditt aktiva samtycke för att vi ska kunna dela dina personuppgifter.
 • Klagomål. Du har rätt att när som helst framföra ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen.

Hur är det med cookies och andra spårningstekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd och god onlineupplevelse.

Identitet och kontaktuppgifter för den personuppgiftsansvarige?

Abcare Tandvård AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556651-5978 och har sitt säte på Östergatan 29, 281 32 Hässleholm Odontologiskt Ansvariga Tandläkare (Hans Nordgren) är Dataskyddsombud, Personuppgiftsombud och Informationssäkerhetsansvarig.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2020730

Vill du boka en tid?

Du kan boka en tid online eller ringa oss om du är osäker på vilken typ av behandling du behöver.

Kontakta oss här

Ring 0451-100 50
Boka en tid
Skriv till oss